Miljö

 

Vi ska vid alla aktiviteter sträva efter att ge minsta möjliga miljöpåverkan.

  • Vi ska följa svensk miljölagstiftning och övriga miljökrav samt verka för att kunder och intressenter känner tilltro till vårt miljöarbete.
  • Vid nya entreprenader och serviceuppdrag ska vår strävan vara att använda sådana produkter, material och installationer som är skonsamma mot miljön och underlätta återvinning.
  • Våra transporter och resor ska ständigt vara föremål för effektivisering.
  • Vi ska arbeta för att uppnå en effektiv avfallshantering genom att öka källsorteringen så att så mycket som möjligt av avfall och spill går till återanvändning och återvinning.
  • Alla anställda ska ha sådan information och utbildning att de kan utföra sina uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, känna till vår miljöpolicy och aktivt bidra till att miljöpolicy och våra mål uppfylls samt att vår verksamhet, våra rutiner och arbetssätt ständigt förbättras.
  • Material leveranser till och från våra arbetsplatser skall i största möjligaste mån utföras med våra grossisters leverans turer.