Jämställdhet

 

Gustafssons Elinstallationers jämställdhetspolicy omfattar följande:

  • Vi ska allmänt verka för jämställdhet mellan individer oavsett kön, etniskt ursprung, religion, kultur och sexuell läggning.
  • Vid rekrytering vänder vi oss lika mycket till kvinnor som män. Verksamheten är könsneutral, d.v.s. passande för både kvinnor och män.
  • Anställning, arbetsuppgifter och befordran ska endast bero på kompetens och andra personliga förutsättningar.
  • Anställning inom vårt företag ska vara förenligt med familjeliv, med möjligheter att vara föräldraledig och att vårda sjuka barn.
  • Årligen ska vi genomföra planerings- och utvecklingssamtal (PU-samtal) där varje individ kan diskutera sin personliga utveckling med sin chef enl, organisationsplan där utvärdering sker mellan Arbetsledare – VD, och Montör - VD.
  • VD ansvarar för att årligen upprätta en jämställdhetsplan. Planen ska upprättas i samråd med arbetstagarna och omfatta det jämställdhetsarbete som vi avser att bedriva det kommande året.