Elsäkerhet

 
  • Gustafssons Elinstallationer AB ska arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga el anläggningar.
  • Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.
  • El arbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av el arbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
  • Utförda el arbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.
  • El materielen som används skall uppfylla kraven enligt föreskrifter ss43640000.
  • För arbeten, som kräver el arbetsansvarig, dvs. arbeten på en i bruk tagen anläggning, skall el arbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.
  • Allt el arbete skall utföras så att el anläggningen vid över¬lämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.
  • Arbete nära eller vid spänning skall meddelas till arbetsledare, eller arbetsledning.
  • Arbeten utanför ordinarie arbetstid skall meddelas arbetsledare eller arbetsledning.
  • Installatörer ska ha goda och dokumenterade kunskaper i SS 436 40 00