Arbetsmiljö

 

Arbete i vårt företag ska inte försämra de anställdas hälsa.

  • Allt arbete ska planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö.
  • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar ska vara så beskaffade, brukas, kontrolleras och underhållas på sådant sätt att betryggande säkerhet uppnås mot ohälsa och olycksfall. Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte nås på annat sätt, ska personlig skyddsutrustning användas.
  • Arbetsledning, skyddsombud och övriga arbetstagare ska ha sådan utbildning i arbetsmiljöfrågor att de kan undgå riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.
  • Arbetsledning ska se till att arbetstagare får god kännedom om arbetsförhållanden och att arbetstagare upplyses om de risker, som kan vara förbundna med arbetet.
  • Arbetsledning och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
  • Arbetsledning och arbetstagare ska samverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den årliga uppföljningen av detta arbete.
  • Arbetsledning och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma drogfria arbetsplatser.
  • I den utsträckning verksamheten kräver ska arbetsmiljön och arbetet med denna dokumenteras.


Riktlinjer från arbetsmiljöverket och elektrikerförbundet för arbete på stege:
Stegar och fallolyckor (pdf, öppnas i nytt fönster)